یادش به خیر قدیما چه کارایی می کردیم. بی خود نبود که به ما میگفتند طالب پلنگ!!!