مملو از مناظر زیبا و رمز آلود و مردمانی به غایت مهربان