گاهی یک عکس برابر با دهها صفحه کتاب است و این یکی از آن عکسهااست . برای زیارت این درخت باید مسافت چاه سالار به احمداباد را طی نمود و در میانه راه به او سلام گفت..