حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

          و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

          وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

           وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

            گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو

چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما

            فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو

قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل‌های ما

             مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو

تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بیذق کم تکی

               تا کی چو فرزین کژ روی فرزانه شو فرزانه شو

........