در نشابورم و جویای نشابور هنوز.

وه!

     چه ها فاصله!

                       اینجاست،

                                 درین نقطه که من

در دل شهرم و هر لحظه شوم دورهنوز

در نشابورم و جویای نشابور هنوز.

پرسم از خویش و

                     ـ نه با خویش ـ

                                        درین لحظه : کجاست

جای آن جام ، که در ظلمت اعصار و قرون،

پرتو باده اش از دور دهد نور هنوز؟

در نشابورم و جویای نشابورهنوز.


محمد رضا شفیعی کدکنی