هوالجمیل

منت عضویت در گروه آرش را که ورودش مایه تنگی نفس است و خروجش چون رهائی از قفس. هر عضوی که وارد می شود در قید حیات است  و چون خارج می گردد

در حال ممات. پس هر ورود و خروج را عذابی موجود است و بر هر عذابی صبری واجب.

 

از دست و توان که برآید               کز عهده دکتر به در آید

عضو همان به که به تدبیرخویش    جان خود از دره بدر آورد

ورنه اگر پای بلغزد به کوه             روی شکایت به کجا آوردAlostadolakbar  morvarid docheshm

  Tavakoli zadeh