آرشی دانی که وصفش چیستی ......

...

آرشی یعنی که شمشیر نهان      آرشی یعنی که مکر روبهان

آرشی یعنی که من , یعنی که تو    آرشی یعنی که جمعی از محال

آرشی یعنی همه دوز و کلک       آرشی یعنی که دیوی چون ملک
شیب منفی ۱۰ درجه!!!!!