قدر دوستیها را بدانیم .

آن یار سفر کرده (به استرالیا) که صد قافله دل همره اوست

                                             هر کجا هست خدا یار و  نگهدارش باد.