ساحل چابهار فروردین 92.

تصویر فوق حاصل حفاری خرچنگ های کوچک برای نفوذ در ساحل ماسه ای است.