به نظر شما استاد مراد چه می گوید.منتظر پاسخهای شما هستم.رهبر ارش.