تقدیم به همه کسانی که آرشی می اندیشند و آرشی زندگی میکنند:

 

 

  تصویر عکسی از درخت کاملا خشک شده ولی ایستاده در بوژان .