منم رهبر (آرش)

سپاس ای خداوند بالا و پست            خداوند بود و خداوند هست 

 

سپاس تو ای پاک پروردگار                  که دادی مرا نعمت بیشمار  

 

زبان داده ای تا که حیلت کنم              دو دستی که خدمت به ملت کنم!   

 

به مکر و دغل من چه ها می کنم          رفیقان خود را رها می کنم   

 

منم رهبرم گر چه باشم به زور           ندادم به کس هیچ جا هیچ سور   

 

بود جمله یاران من پاک منگ               ولیکن به گاه خطر چون پلنگ   

 

سپاست که رخشان گهر داده ای        گروهی چنین (شیر نر ) داده ای   

 

اگر همچو (شیران ) نبود این گروه      نیامد دمادم چو با من به کوه   

 

گروهی که با کار و رفتار خویش          بباشند در دست گرگی چو میش   

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                گذارم گروهم به کوه و کنم دفرار  

 

     سفید برفی (با همکاری و نظارت رهبر ارش) 

Arashion.co.cc