اگر سر بر آرد ز خاک.......

 اگر باز پرسد ز ما

 چه شد دین زرتشت پاک

 چه شد ملک ایران زمین

 کجایند مردان این سرزمین

 به کوروش چه خواهیم گفت؟

 اگر دید و پرسید از حال ما

 چه کردید بُرنده شمشیر خوش دستتان

 کجایند میران سر مستتان

..........

و اگر شهیدان و بزرگان این سرزمین بیدار شوند و مرا به پاسخ فرا خوانند چه خواهم گفت ؟