نرم افزاری کوچک که به جای چک کردن دائم خود نرم افزار این کار را انجام دهد ، این نرم افزار که بسیار ساده عمل می کند قادر است تا دائما و به فاصله زمانی های کوتاه ایمیل کاربر را چک کرده و به او آخرین پیام های رسیده را گزارش دهد.