شگفتا
صدای چکاچک شمشیر رزم آوران،    همانند پولادی است که می کوبند آهنگران
نبرد حکایت دیرینه ایست بین فرشته خویان و دیو سیرتان
نبرد بر سر حق و عدالت
هستی بخش جهان عشق آفرید ،                              و از عشق روشنایی آمد پدید                   آنگاه از روشنایی صبحدمی شگفت زاده شد
با آوایی برخاستم، ماه را نگریستم، و تیری که از چشم ستاره می گذشت
دیدم که ظلمت و نور تیر برکشیده اند                                                                               تا برای پیروزی روشنایی ، پلیدی و زشتی را از آسمان بزدایند


جوانمردان پاک ، با نیروی جسم و روح خود اهریمن را               

     شکست خواهند داد