روزی در پیش است که آنرا ،

روز «تغابن» (روز دریغ ، غبن آگاهی )، گویند که :

- آه ! چه کردیم ؟!

آن [آه ]، هیچ سودی ندارد!

اما، تغابن ، این ساعت سود دارد:

- [که آه چه می کنیم ؟!]

(شمس تبریزی)