یکی از تفاوت های بنیادین نگاه مردمان مشرق ‏زمین و مغرب زمین نسبت به روزگار خویش و جهان این است که ملت های غرب افق ‏آمال و رد آرزو ها و رویاهایشان به سوی آینده ای است که خود می خواهند با اراده ای نوین آن را بسازند. اما ملت ‏های شرق همیشه رد نگاه شان به گذشته های باستانی شان در دوردست تاریخ است و در آرزوی بازگشت به اعصار ‏طلایی تاریخی حسرت انگیزشان هستند :

چین که در آرزوی عصر کنفسیوسی (که دارند به ان با سعی و تلاش نزدیک می شوند..آرش)

و مصر که در ‏رویاهای عصر فراعنه

            و ایران که هنوز که هنوز است برخی از روشنفکرانش در حسرت عصر طلایی ‏داریوش و کوروش هخامنشی اند.‏

‏‏ دکتر شریعتی "تمدن و تجدد"

پسر کو ندارد نشان از پدر... حکایت اه و افسوس ماست!!!!